طرح ولایت
(آموزش مبانی اندیشه اسلامی)

درباره ما


کانال اطلاع رسانی و آشنایی با طرح ولایت:

ستاد مردمی مردمی طرح ولایت:
sapp.ir/tvelayat96

اطلاع رسانی طرح ولایت کشوری 97:
sapp.ir/t_velayat97